شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری ره نورد پس از مطالعات تخصصی در حوزه ی حمل و نقل، جهت تمرکز بیشتر بر روی اهداف و استراتژی های مدون در حوزه ناوگان ریلی، به ثبت رسید.
این شرکت در سال ۹۵ پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ مبنی بر اعطای مجوز «مدیریت طرح تامین و ساخت ۲۰۰۰دستگاه واگن مترو شهری» به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس گردید.
شرکت ره نورد با ماموریت تسهیل‏گری و بهم رسانی کسب و کار های مرتبط، ارتقاء و تحول جایگاه صنایع ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با کمک هم افزایی توانمندی های تامین، طراحی و تو سعه ساخت داخل فعالیت خود را آغاز نموده است.